Ved højlys dag. 110 x 86 cm

Ved højlys dag 110 x 86 cm

luk      Back      pil frem